Dzień I – 25 listopada 2021 r.

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie Konferencji

 

dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

 

Powitanie uczestników

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

Przedstawiciel gości zaproszonych z zagranicy

 

Obrady

9.15-12.30           Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki  działań

Moderator sesji I:

Pani Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Wystąpienia w ramach sesji:

 1. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i po katastrofach, wyzwania Błękitnej Tarczy, prof. Peter Stone, Uniwersytet w Newcastle, Kierownik Katedry UNESCO ds. Ochrony Dóbr Kultury i Pokoju, Prezydent Błękitnej Tarczy
 2. Zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID-19 i innymi katastrofami naturalnymi, Yoshiaki Kawata, Executive Director, Disaster Reduction and Human Renovation Institution, Kobe
 3. Doświadczenia służb pożarniczych w ratowaniu dziedzictwa kultury podczas trzęsienia ziemi w Chorwacji, Siniša Jembrih, Chief Fire Officer, Zagreb Fire Department
 4. Nowe wyzwania oraz rozwiązania prawne i organizacyjne w ochronie zabytków, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Ku zbliżaniu się wysiłków na rzecz ochrony dziedzictwa w sytuacji zagrożeń – nowe kierunki rozwoju w ramach Konwencji UNESCO z 2003 roku, dr hab. Hanna Schreiber, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń wojennych i kryzysowych – wyzwania w świetle zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020, Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komunikaty

 1. Upowszechnianie zasad ochrony dziedzictwa kultury w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych na przykładzie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień prof. AMW
 2. Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu nowa inicjatywa Ministrów Obrony Narodowej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 3. Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego, propozycje zmian w opracowaniu planów w świetle badań i praktyki, dr Katarzyna Góralczyk Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 4. Ochrona dziedzictwa jako obszar kształcenia VET odpowiadający na międzysektorowe wyzwania stojące przed kadrami kultury oraz narzędzie budujące odpowiedzialność społeczną w tym obszarze, mgr inż. Aleksandra Szymańska-Niekłań, Kierownik Platformy Dialogu Międzykulturowego, Instytut Kultury Willa Decjusza

 

13.15 - 16.30      Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, krajowe, nowe metody ochrony

Moderatorzy sesji II:

Pan Ryszard Wojtkowski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Pan dr hab. Wojciech Krawczuk, Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie

Wystąpienia w ramach sesji:

 1. Dziedzictwo zagrożone - Raport światowy 2016-2019 na temat zabytków i miejsc w niebezpieczeństwie, prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom klimatycznym na obszarach zabytkowych w najnowszych międzynarodowych i krajowych dokumentach strategicznych, dr Katarzyna Pałubska Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Ilościowa analiza ryzyka w obszarze dziedzictwa, prof. dr hab. Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 4. „Czy katastrofy podlegają standaryzacji?” Międzynarodowa norma ISO 21110 „Informacja i dokumentacja - Przygotowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe”, mgr Anna Czajka, Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
 5. Nowe zagrożenia dla muzeów. Między zmianami klimatu a sztuczną inteligencją - prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Komitet Planowania Strategicznego (SAREC) ICOM, Wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 6. „Wielka fala”. Doświadczenia powodzi w Muzeum „Manggha” w 2010 r., Daniel Seidler, Dyrektor do spraw administracyjno-technicznych Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
 7. Bezpieczeństwo materiałów archiwalnych w koncepcjach nowoczesnych budynków archiwalnych, dr Barbara Berska, Archiwum Narodowe w Krakowie
 8. Nowy energooszczędny magazyn zbiorów w Archiwum Narodowym w Krakowie, prof. dr hab. Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 9. Przeciwdziałania zagrożeniom zasobu archiwalnego na przykładzie jego przeprowadzki do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, Małgorzata Bochenek, Archiwum Narodowe w Krakowie
 10. Koncepcja powstania Centrum Kompetencji ds. konserwacji, zabezpieczania i ratowania fotografii i materiałów audiowizualnych, Anna Seweryn, Archiwum Narodowe w Krakowie

 

Komunikaty

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas powodzi oraz usuwania skutków – wnioski i propozycje do doskonalenia zasad ochrony dziedzictwa kultury, st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztof Kociołek, Ekspert ds. bezpieczeństwa pożarowego, Polski Komitet Błękitnej Tarczy

Dzień II –  26 listopada 2021 r.

9.00 – 10.55  Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury.

Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań ochronnych

Moderatorzy sesji III:

Pan Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

Pani mgr inż. architekt krajobrazu Lidia Klupsz, Członek Zarządu Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wystąpienia w ramach sesji

 1. Zarządzanie przez WhatsApp, czyli o potrzebie sprawnej komunikacji w dobie pandemii, Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Szok kulturowy – działalność muzeów w czasie pandemii, dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 3. Muzea wobec kryzysów nowego typu – zmiana zarządcza w czasie pandemii koronawirusa, dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 4. Biblioteki w dobie pandemii, dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej
 5. Bezpieczni ludzie, bezpieczne zbiory. Zmiana organizacji ochrony zbiorów i ludzi w muzeach podczas pandemii, Krzysztof Osiewicz, Kierownik Działu Ochrony Zbiorów Publicznych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 6. Organizacja i funkcjonowanie ochrony muzeum w wyniku ograniczeń spowodowanych zagrożeniem pandemicznym na przykładzie Muzeum Narodowego w Krakowie, mgr inż. Robert Litwiniuk, Koordynator ds. ochrony i bezpieczeństwa Muzeum Narodowego w Krakowie
 7. O działaniach (nie tylko organizacyjnych) Archiwów Państwowych w czasie pandemii COVID-19, Joanna Chojecka, Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

11.00 - 15.30 Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami

Moderatorzy sesji IV:

Pan st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański

Pan st. kpt. mgr Artur Luzar

Wystąpienie wprowadzające

Ochrona dziedzictwa kulturowego jako zadanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju - nadbryg. dr inż. Adam Konieczny - Zastępca Komendanta Głównego PSP

Film: Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Dworku Matejki w Krakowie (15 minut)

Wystąpienia w ramach sesji

 1. Działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz pierwszego na świecie Pogotowia Konserwatorskiego na rzecz ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki oraz zabytków i obiektów zabytkowych, prof. dr hab. Andrzej Koss, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mgr Piotr Zambrzycki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dr Monika Wyszomirska, Radca Prawny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Koncepcja wyłaniania Infrastruktury Krytycznej służącej ochronie dziedzictwa kulturowego, dr inż. Witold Skomra, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, st. bryg. dr hab. Dariusz Wróblewski, Doradca Komendanta, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 3. Wnioski i doświadczenia po pożarze archiwaliów Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa z punktu widzenia archiwów państwowych, dr Kamila Follprecht, Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie
 4. Ratowanie dokumentacji archiwalnej ze spalonego budynku Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, Aleksandra Ciesielczyk, Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA
 5. Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ochronie zasobów bezpieczeństwa kulturowego, st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Wolański, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dr inż. Jan Giełżecki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 6. Potrzeby szkoleniowe strażaków PSP w kontekście ochrony dóbr kultury – wnioski z badań, dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, st. kpt. mgr Artur Luzar, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 7. Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych, dr inż. Bernard Król, dr inż. Przemysław Kubica, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 8. Bezpieczeństwo pożarowe – cel i wyzwanie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego, st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, mgr inż. Paweł Gancarczyk
 9. Działalność konserwatorsko-renowacyjna Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach w zakresie ochrony dóbr kultury na przykładzie  barokowej czterokołowej sikawki z 1717 roku - Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, st. bryg. mgr inż. Janusz Gancarczyk, dr Paweł Gąsiorczyk
 10. Wybrane problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w kompleksach zabytkowych, asp. mgr Grzegorz Mazur – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie)
 11. Ochrona przedstawicieli organów władzy w obiektach dziedzictwa kulturowego – charakterystyka działań Służby Ochrony Państwa, ppłk SOP dr Jarosław Cymerski, Służba Ochrony Państwa